Algemene Voorwaarden Praktijk Bloeidaal  

Begrippen:

 • Zorgaanbieder:              Coachpraktijk Bloeidaal
 • Beroepsvereniging:     NVPA ingeschreven in het KVK 40258092  Losplaats 14 -B   5404 NJ  Uden
 • Koepel:                                RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698   Vestigingsnr. 000042162114  Sparrenheuvel 10  3708 JE  Zeist
 • Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • Klachtenfunctionaris: De klachtenfunctionaris van het SCAG is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van het NVPA/RBCZ en de geschillencommissie.
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO:                                In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt/patiënt/coachee: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Opdrachtgever:              De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 • Behandeling:                    De door Coachpraktijk Bloeidaal aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt/coachee welke binnen het opleidingsgebied liggen van Coachpraktijk Bloeidaal.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Coachpraktijk Bloeidaal uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Coachpraktijk Bloeidaal slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 Zorgaanbieder

 • Coachpraktijk Bloeidaal is lid van de beroepsvereniging NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden via de website van Coachpraktijk Bloeidaal en op de websites https://nvpa.org/ en https://rbcz.nu/

Behandeling

 • De behandeling start met uw toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad van de behandeling en ondertekend tijdens de 1e of 2e Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkeling binnen de therapie.
 • De sessies duren 1 uur voor individuele therapie en 1,5 uur voor relatietherapie, en vinden met zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter, indien aanvullende informatie nodig is, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u adviseren naar een andere zorginstelling of specialist te gaan.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van Coachpraktijk Bloeidaal werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Coachpraktijk Bloeidaal kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.
 • Met de opdrachtnemer/cliënt/patiënt/coachee gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 • Coachpraktijk Bloeidaal zal de richtlijnen en gedragsregels van de NVPA/NVTA/NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven.

Offertes

 • De door Coachpraktijk Bloeidaal gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Coachpraktijk Bloeidaal is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Betaling

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 90 euro voor 60 minuten en € 120 euro per 90 minuten voor particulieren. Voor een overzicht van tarieven kijk op de website van de praktijk. De tarieven voor bedrijven en (semi) overheid zijn in overleg.
 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u per maand via de e-mail toegezonden. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • Coachpraktijk Bloeidaal is opgenomen in het AGB register, wat maakt de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVPA en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op https://rbcz.nu/

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u bij voorkeur per WhatsApp of email door. Het kan ook telefonisch of via een sms bericht. De datum en tijd van de ontvangst zijn bindend.

Contractduur en opzegging

 • Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijd deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en/of in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar (wettelijke termijn) na afronding van het proces van uw behandeling wordt het dossier vernietigd. In overleg kan dit moment eerder plaatsvinden mits er geen klachtenprocedure loopt of gaat lopen.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat  zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of vertrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de RBCZ en NVPA.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het belangrijk om uw onvrede eerst met uw zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (J.Dijkstra@coachpraktijkbloeidaal.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Coachpraktijk Bloeidaal. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er  zal zorgvuldig omgegaan worden met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVPA. Zij schakelen dan een klachtenfunctionaris van het SCAG in die de klacht verder zal behandelen. Ook loopt de geschillencommissie via het SCAG. Coachpraktijk Bloeidaal voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
 • Wanneer u een klacht indient via de NVPA, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Coachpraktijk Bloeidaal is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Coachpraktijk Bloeidaal.
 • Met de gesloten overeenkomsten leiden voor Coachpraktijk Bloeidaal tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij zorgaanbieder gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 • Coachpraktijk Bloeidaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Coachpraktijk Bloeidaal heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij HISCOX. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Coachpraktijk Bloeidaal tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de oefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. Praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering welke is afgesloten bij HISCOX die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op de jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • Coachpraktijk Bloeidaal houdt persoonsgegeven bij van cliënten/patiënten en coachees, en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden onder de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/patiënten/coachees is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland te Amersfoort.